Conflict tijdens ziekte

Als u ziek bent en er is een conflict


Bij ziekte moet uw werkgever uw loon doorbetalen. Maar u hebt als werknemer ook plichten, o.a. om mee te werken aan re-integratie. Over re-integratie en ziekte ontstaan vaak problemen tussen een werkgever en een werknemer, met soms het gevolg dat er geen loon meer wordt betaald of zelfs met ontslag wordt gedreigd.

De bedrijfsarts (of arboarts) oordeelt of u ziek bent en of u kunt werken en welke werkzaamheden u wel of niet kunt doen. Dit oordeel vormt de basis voor de re-integratieafspraken tussen u en uw werkgever (het Plan van Aanpak). Bent u het met het oordeel van de bedrijfsarts niet eens dan kunt u zelf een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.

Ontslagbescherming

Een zieke werknemer heeft extra ontslagbescherming, in de vorm van een zogenaamd opzegverbod.

Dit betekent dat uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen tijdens de periode dat u ziek bent. Dat geldt ook bij ontslag wegens een bedrijfseconomische reden. Uitzonderingen op deze ontslagbescherming zijn:

  • als u zich ziek meldt nadat een ontslagprocedure is begonnen
  • als u op staande voet wegens een dringende reden wordt ontslagen

Naar boven

Na verloop van twee jaar ziekte (of wanneer u blijvend niet meewerkt aan uw re-integratie) vervalt het opzegverbod en kan uw werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Het UWV zal een vergunning verlenen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • u bent volledig arbeidsongeschikt voor de overeengekomen werkzaamheden
  • u heeft samen met uw werkgever voldoende aan uw re-integratie gedaan, maar zonder resultaat
  • re-integratie in aangepast of passend werk binnen 26 weken is niet mogelijk (ook niet via scholing)
  • herstel binnen 26 weken na de ontslagaanvraag is niet aannemelijk.

Naar boven

Wederzijds goedvinden – vaststellingsovereenkomst tekenen?

In principe is het onverstandig om een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen zolang u (nog geen twee jaar) ziek of arbeidsongeschikt bent. U loopt het risico geen (WW en/of ZW) uitkering te krijgen als u toch met een beëindiging instemt tijdens ziekte. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan dat anders zijn. Neem bij twijfel contact met Ontslagadvocaat op.

Bent u inmiddels twee jaar arbeidsongeschikt, dan kunt u de arbeidsovereenkomst samen met uw werkgever wel met wederzijds goedvinden (= in onderling overleg) beëindigen. U maakt dan samen afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld over de ontslagvergoeding, de einddatum en over zaken als het concurrentiebeding.

Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het voordeel is dat er geen ontslagprocedure bij het UWV gevolgd hoeft te worden.

Naar boven