Conflict tijdens ziekte

Als u ziek bent en er is een conflict


Bij ziekte moet uw werkgever uw loon doorbetalen. Maar u hebt als werknemer ook plichten, o.a. om mee te werken aan re-integratie. Over re-integratie en ziekte ontstaan vaak problemen tussen werkgever en werknemers, met soms het gevolg dat er geen loon meer wordt betaald of zelfs ontslag wordt aangezegd.

De bedrijfsarts oordeelt of u kunt werken en welke werkzaamheden u wel of niet kunt doen. Dit oordeel vormt de basis voor de re-integratieafspraken tussen u en uw werkgever (het Plan van Aanpak). Bent u het met het oordeel van de bedrijfsarts niet eens dan kunt u een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.

Ontslagbescherming

Een zieke werknemer heeft extra ontslagbescherming, in de vorm van een zogenaamd opzegverbod.

Dit betekent dat uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen tijdens de periode dat u ziek bent. Dat geldt ook bij ontslag wegens een bedrijfseconomische reden.

Naar boven

Na verloop van twee jaar ziekte (of wanneer u niet meewerkt aan uw re-integratie) vervalt het opzegverbod en kan uw werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Het UWV zal een vergunning verlenen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • u bent volledig arbeidsongeschikt voor de overeengekomen werkzaamheden
  • u heeft samen met uw werkgever voldoende aan uw re-integratie gedaan, maar zonder resultaat
  • re-integratie in aangepast of passend werk binnen 26 weken is niet mogelijk (ook niet via scholing)
  • herstel binnen 26 weken is niet aannemelijk.

Naar boven

Wederzijds goedvinden

In principe is het onverstandig om een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen zolang u (nog geen twee jaar) ziek of arbeidsongeschikt bent. U loopt het risico geen (WW en/of ZW) uitkering te krijgen als u toch met een beëindiging instemt. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan dat anders zijn. Neem bij twijfel contact met ons op.

Bent u inmiddels twee jaar arbeidsongeschikt, dan kunt u de arbeidsovereenkomst ook met wederzijds goedvinden (= in onderling overleg) beëindigen. U maakt dan samen met uw werkgever afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld over de ontslagvergoeding (in ieder geval de Transitievergoeding).

Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het voordeel is dat er geen ontslagprocedure bij het UWV gevolgd hoeft te worden.

Naar boven