Check uw vaststellingsovereenkomst

Weet waar u op moet letten

U kunt samen met uw werkgever afspreken hoe en per wanneer uw arbeidsovereenkomst zal eindigen. Dit wordt ook wel de beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst (“VSO”) of beëindigingsovereenkomst.

Het voordeel hiervan is dat er geen procedure bij de kantonrechter of bij UWV gevolgd hoeft te worden terwijl u meestal wel recht krijgt op een WW-uitkering. Daarvoor is onder meer belangrijk dat uit de vaststellingsovereenkomst a) blijkt dat het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij uw werkgever ligt en b) dat aan u geen (ernstig) verwijt van de ontstane situatie kan worden gemaakt.

In een vaststellingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over:

 • De wijze van beëindiging (met wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst).
 • Datum einde arbeidsovereenkomst, bij voorkeur met inachtneming van de (fictieve) opzegtermijn.
 • De ontslagvergoeding, de hoogte daarvan en de termijn waarbinnen deze wordt betaald.
 • Eventuele vrijstelling van werk met behoud van salaris.
 • Uitbetaling van vakantietoeslag en niet genoten vakantiedagen.
 • Uitbetaling van een bonus of dertiende maand.
 • Terugbetaling of juist kwijtschelding van studiekosten.
 • Afgifte van een (positief) getuigschrift en referenties.
 • Vervallen van een non-concurrentie- en/of relatiebeding.
 • Vergoeding van de juridische kosten.
 • Teruggave van goederen zoals lease auto, telefoon, laptop e.d.
 • Pensioenopbouw cq. -aanspraken.
 • Finale kwijting.

Een voorbeeld van een ‘werknemersvriendelijke’ vaststellingsovereenkomst (PDF) vindt u hier.

Naar boven

De afspraken in een vaststellingsovereenkomst zijn soms gebaseerd op een Sociaal Plan of een cao, maar meestal worden deze afspraken bepaald in de onderhandelingen. Meer over uw vergoeding.

Ontslagvoorstel ontvangen?
Ik zet voor u de stappen op een rij die u het beste kunt volgen als u een voorstel voor een vaststellingsovereenkomst (VSO) hebt ontvangen.

Stap 1:        Bepaal (of laat bepalen) of het ontslag terecht is of niet.

Dit is een belangrijke stap. Als het ontslag terecht is, dan hebt u geen of weinig onderhandelingsruimte om er een betere regeling uit te halen.  Is het ontslag mogelijk niet terecht, dan heeft u een beduidend betere positie.

Voorbeeld: uw werkgever wil u ontslaan vanwege uw functioneren, maar heeft een (te) zwak dossier opgebouwd, het functioneren niet goed vastgelegd (beoordelingen), geen waarschuwingen gegeven of een duidelijk verbetertraject overgeslagen.

Stap 2:        Bepaal of u bij deze werkgever wilt blijven werken of dat u uit dienst wilt.

Deze stap wordt nog wel eens vergeten, maar is uiteindelijk wel bepalend voor de vraag of u ‘knokt’ voor het behoud van uw baan of streeft naar een zo gunstig mogelijke regeling.

Stap 3:        Controleer de inhoud van de VSO (zie onze website).

Is alles wel goed geregeld (ivm WW, concurrentiebeding, bijdrage kosten, vakantiedagen, etc.)?

Stap 4:        Onderhandel zelf of laat mij als ontslagadvocaat onderhandelen over een betere regeling.

Een tussenvorm is nog dat ik u een schriftelijk advies verstrek met daarin een advies voor een betere regeling. U kunt dat advies dan aan uw werkgever overhandigen en vragen om een en ander aan te passen zoals ik aan u heb geadviseerd. Mijn advies wordt in 9 van de 10 gevallen helemaal gevolgd door de werkgever.

Stap 5:        Als er geen overeenstemming mogelijk is, laat u dan adviseren.

Er zal dan een verdere inschatting moeten worden gemaakt van uw eventuele proceskansen. Wat kan ik eruit halen en wat gaat dat mij kosten? Op die vragen geef ik u een eerlijk en duidelijk antwoord, zodat u een juiste afweging kunt maken.

Laat uw overeenkomst checken

Twijfelt u nog over de inhoud van uw overeenkomst? Bel mij (0348-220310) en/of laat uw vaststellingsovereenkomst door mij checken voordat u tekent. Dat kan u veel ellende besparen. Vanaf EUR 350,- + BTW is dit mogelijk. Een exacte prijsopgave geef ik na het eerste contact met u. Als ik een goede kans zie om er een betere regeling voor u uit te halen, dan laat ik u dit ook weten. In dat geval maak ik met u een nadere afspraak over de kosten voor bijvoorbeeld het voeren van de onderhandelingen.

Naar boven