Check zelf uw overeenkomst

Weet waar u op moet letten

U kunt samen met uw werkgever afspreken hoe en per wanneer uw arbeidsovereenkomst zal eindigen. Dit wordt ook wel de beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst (“VSO”) of beëindigingsovereenkomst.

Het voordeel hiervan is dat er geen procedure bij de kantonrechter of bij UWV gevolgd hoeft te worden terwijl u meestal wel recht krijgt op een WW-uitkering. Daarvoor is onder meer belangrijk dat uit de vaststellingsovereenkomst a) blijkt dat het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij uw werkgever ligt en b) dat aan u geen (ernstig) verwijt van de ontstane situatie kan worden gemaakt.

In een vaststellingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over:

 • De wijze van beëindiging (met wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst).
 • Datum einde arbeidsovereenkomst, bij voorkeur met inachtneming van de (fictieve) opzegtermijn.
 • De ontslagvergoeding, de hoogte daarvan en de termijn waarbinnen deze wordt betaald.
 • Eventuele vrijstelling van werk met behoud van salaris.
 • Uitbetaling van vakantietoeslag en niet genoten vakantiedagen.
 • Uitbetaling van een bonus of dertiende maand.
 • Terugbetaling of juist kwijtschelding van studiekosten.
 • Afgifte van een (positief) getuigschrift en referenties.
 • Vervallen van een non-concurrentie- en/of relatiebeding.
 • Vergoeding van de juridische kosten.
 • Teruggave van goederen zoals lease auto, telefoon, laptop e.d.
 • Pensioenopbouw cq. -aanspraken.
 • Finale kwijting.

Een voorbeeld van een ‘werknemersvriendelijke’ vaststellingsovereenkomst (PDF) vindt u hier.

Naar boven

De afspraken in een vaststellingsovereenkomst zijn soms gebaseerd op een Sociaal Plan of een cao, maar meestal worden deze afspraken bepaald in de onderhandelingen. Meer over uw vergoeding.

Laat uw overeenkomst checken

Twijfelt u nog over de inhoud van uw overeenkomst? Bel ons (0348-220310) en of laat uw vaststellingsovereenkomst door ons checken voordat u tekent. Dat kan u veel ellende besparen. Vanaf EUR 250,- + BTW is dit mogelijk. Een exacte prijsopgave kunnen wij na het eerste contact met u doen. Als wij een goede kans zien om er een betere regeling voor u uit te halen, dan laten wij u dit ook weten. In dat geval maken wij met u een nadere afspraak over onze kosten voor bijvoorbeeld het voeren van de onderhandelingen.

Naar boven