Wat te doen

Wat kan ik doen bij ontslag op staande voet?

1. Stuur direct een brief

Bent u het niet eens met uw ontslag op staande voet, dan is het zaak dat zo snel mogelijk aan uw werkgever schriftelijk te laten weten. Stuur zo snel mogelijk nadat u ontslagen bent deze brief aan uw werkgever. Daarin stelt u dat er geen sprake is van een dringende reden, het ontslag op staande voet vernietigd kan worden en maakt u aanspraak op een vergoeding. In deze brief waarschuwt u uw werkgever er bovendien voor dat u mogelijk nog steeds in dienst bent. De brief wordt afgesloten met een verzoek aan uw werkgever om een voorstel te doen, om een en ander alsnog netjes te regelen (dat scheelt u en de werkgever een kostbare procedure).
.

2. Stap zonodig naar de rechter

Uw werkgever zal uw loon waarschijnlijk niet doorbetalen en per direct stopzetten, want hij vindt dat u terecht op staande voet bent ontslagen. Als overleg tussen de werkgever en u, of uw advocaat, geen oplossing oplevert zult u de kwestie binnen twee maanden aan de rechter moeten voorleggen. Soms is ook een kort geding bij de kantonrechter nodig. U kunt bij de rechter twee soorten vorderingen (tegelijk) instellen.

Naar boven

a). Herstel dienstbetrekking en doorbetaling loon

U stelt een zogenaamde ‘bodemprocedure’ in en vordert een verklaring van de rechter dat het ontslag op staande voet niet terecht is. Concreet vordert u herstel van de dienstbetrekking, loondoorbetaling en tewerkstelling. De rechter zal beoordelen of het ontslag op staande voet terecht was. Daarbij moet uw werkgever bewijzen dat er een dringende reden was voor het ontslag op staande voet. De uitkomst van deze procedure is a) dat u weer aan het werk mag van de rechter en dat u recht behoudt op uw loon, omdat het ontslag op staande voet onterecht was, of b) dat uw vordering wordt afgewezen omdat uw werkgever u vermoedelijk terecht op staande voet heeft ontslagen.

Een kort geding kan soms noodzakelijk zijn (in overleg met u). Dan kunt u voorlopige loondoorbetaling vorderen.

Naar boven

b). Financiële vergoedingen na opzegging/ontslag op staande voet

De rechter kan – in plaats van herstel van de dienstbetrekking – aan u ook een ‘billijke vergoeding’ toekennen als hij vindt dat er geen goede reden is gebruikt door uw werkgever om u te ontslaan. U kunt meerdere bedragen tegelijk vorderen:

  • schadevergoeding ter hoogte van uw maandsalaris vermenigvuldigd met het aantal maanden opzegtermijn voor de werkgever. Die opzegtermijn is namelijk niet in acht genomen;
  • billijke vergoeding vanwege de schade die u lijdt als gevolg van het ontslag (zo’n vergoeding kan behoorlijk oplopen!);
  • de Transitievergoeding .

Naar boven

Vragen? Bel uw Ontslagadvocaat.