Nieuws

Vaststellingsovereenkomst ontvangen: wat nu?

Wij zetten voor u de stappen op een rij die u het beste kunt volgen als u een vaststellingsovereenkomst (VSO) hebt ontvangen. Stap 1:        Bepaal (of laat bepalen) of het ontslag terecht is of niet. Dit is een belangrijke stap. Als het ontslag terecht is, dan hebt u geen of weinig onderhandelingsruimte om er een betere […]

De statutair bestuurder en ontslag

De rechtspositie van de statutair bestuurder van (onder meer) de NV, de BV en van de stichting wijkt af van die van een “gewone werknemer”. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste verschillen. Mocht u na het lezen van dit overzicht nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Preventieve ontslagtoets: […]

Controle e-mailberichten door werkgever: mag dat?

Regelmatig kom ik situaties tegen waarin een werkgever e-mailberichten van zijn werknemer heeft doorgenomen. Soms heeft dat zelfs geleid tot ontslag op staande voet en soms tot het opeisen van boetes wegens overtreding van het geheimhoudingsbeding door de werknemer. In die gevallen is er al snel sprake van een fors conflict met één of meerdere […]

Verbeterplan moet beter

Als een werknemer niet goed functioneert en een slechte beoordeling heeft gekregen is een verbeterplan nodig. Sommige werkgevers verlangen van hun werknemer dat deze zèlf een verbeterplan opstelt maar dat gaat de rechter te ver. Een verbeterplan wordt onder verantwoordelijkheid van de werkgever opgesteld. In een ontslagprocedure wordt door de rechter kritisch gekeken naar het […]

Ontslag van een disfunctionerende werknemer

De meeste ondernemers weten wel dat het moeilijk is om een disfunctionerende werknemer te ontslaan. Maar als u onderstaande stappen volgt, dan moet het (in de meeste gevallen) wel lukken. Let op! Hieronder wordt een uitgebreid stappenplan besproken, maar er kunnen natuurlijk altijd situaties zijn waarin stappen worden verkort of worden overgeslagen. Doe dat alleen […]

Termijnen in het ontslagrecht (WWZ)

In het ontslagrecht spelen de termijnen een belangrijke rol. Wij zetten deze voor u in het kort op een rij. 1. Aanzegging einde dienstverband  aanzegging door werkgever over verlenging/niet verlenging 1 maand vóór einde arbeidsovereenkomst verzoek aan Ktr vergoeding niet inachtneming aanzegverplichting 3 maanden na einde arbeidsovereenkomst 2. Opzegging vordering vernietiging opzegging 2 maanden vordering herstel dienstbetrekking 2 […]

Het ontslagrecht sinds 1 januari 2020

Ontslag is (iets) gemakkelijker omdat voortaan meerdere ontslaggronden samen kunnen worden gevoegd (bv. disfunctioneren èn verstoorde arbeidsverhouding). Recht werknemer op Transitievergoeding bestaat al vanaf 1 dag arbeid in plaats van na 2 jaar. Ketenregeling (wanneer ontstaat contract onbepaalde tijd) gaat van 2 jaar naar 3 jaar. Ontslag wordt gemakkelijker voor werkgevers. Tot voor kort gold […]

Beoordelen: stimuleren of veroordelen?

De jaarlijkse beoordelingen staan voor de deur. Beoordelingen kunnen stimulerend werken (schouderklopje) maar ook vernietigend zijn (besluit om te ontslaan). U weet als werkgever waarschijnlijk al wie van de medewerkers in de gevarenzone zitten. Handel er dan ook naar. Draai er tijdens een beoordelingsgesprek  niet omheen en geef duidelijk aan wat er schort aan het functioneren van de […]

Wijzigingen arbeidsrecht (regeerakkoord 2017)

In het regeerakkoord van Rutte III staan een aantal zaken die gaan wijzigen. Wijzigingen zullen in de meeste gevallen pas in werking (kunnen) treden nadat een wetsvoorstel daartoe is aangenomen en de wet in werking is getreden. Ga er dus niet van uit dat het onderstaande al meteen geldt. Meerdere ontslaggronden tegelijk. Als afzonderlijke bestaande ontslaggronden […]

Concurrentiebeding vervalt door wijziging arbeid (Hof Den Bosch 2017)

Hof Den Bosch 20 juli 2017 Werknemer is in september 2010 in dienst getreden van een groothandel in koffiemachines als servicetechnicus met een (non-) concurrentie- en relatiebeding. In 2013 is hij de functie van senior servicetechnicus gaan uitoefenen en werd zijn werkgebied uitgebreid tot meerdere rayons. Er is toen niet opnieuw een concurrentie- en relatiebeding […]

Ontslag bij disfunctioneren – wat is er veranderd?

Kantonrechters hebben sinds 1 juli 2015 minder vrijheid van de wetgever gekregen bij de beoordeling van een ontslag wegens disfunctioneren. Wat is er veranderd? De kantonrechter is verplicht om het ontslag op de volgende zaken te toetsen en zal een ontbindingsverzoek onder meer moeten afwijzen als: 1. Er geen redelijke grond bestaat voor het ontslag. De […]

Reparatie Wwz op komst

In overleg met sociale partners en de Stichting van de Arbeid is het kabinet van plan enkele wijzigingen aan te brengen in de Wet werk en zekerheid (Wwz). Dat heeft minister Asscher op 21 april 2016 aan de Tweede Kamer geschreven. De wijzigingen hebben betrekking op: de ketenbepaling voor seizoenarbeiders; de transitievergoeding bij ontslag wegens […]

Wet Flexibel Werken

Op 1 januari 2016 is de Wet Flexibel Werken (WFW) in werking getreden. De WFW is een aanvulling op de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA). Waar werknemers eerst alleen konden verzoeken om hun arbeidsomvang (aantal uren) aan te passen, kunnen werknemers sinds 1 januari 2016 ook een verzoek doen tot aanpassing van hun arbeidstijden en arbeidsplaats. […]

De nieuwe ontbindingsprocedure

Als een werknemer niet wil instemmen met een (regeling tot) beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst zal de werkgever naar de kantonrechter of het UWV moeten stappen. De keuze was voorheen aan de werkgever. Met de invoering van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) is in de wet dwingend voorgeschreven in welke gevallen ontbinding van de arbeidsovereenkomst […]

De langdurig zieke werknemer: in dienst houden?

Als een werknemer langer dan twee jaar ziek is, verliest hij in beginsel zijn ontslagbescherming en heeft hij ook geen recht meer op loon. De werkgever kan dan een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. De werkgever moet wel – kort gezegd – aantonen dat er geen herstel aannemelijk is binnen 26 weken (verklaring bedrijfsarts) en […]

De AOW-er en zijn arbeidsovereenkomst

Het arbeids- en ontslagrecht voor (door-) werkende AOW-ers wijkt af van de ‘gewone’ regels. Wat is (al) nieuw en wat gaat er verder veranderen voor u als werkgever? WWZ Sinds 1 juli 2015 zorgt de WWZ er voor dat het eenvoudiger is om AOW-ers te ontslaan of juist (tijdelijk) in dienst te houden. In de […]

Check mijn concurrentiebeding

Schriftelijk advies over uw concurrentiebeding. U kunt van ons schriftelijk advies krijgen over uw concurrentiebeding (of dat van uw nieuwe werknemer) zodat u weet waar u aan toe bent. Ben ik eraan gebonden? Maak ik een kans om de rechter het te laten vernietigen? Daarop krijgt u een helder antwoord per e-mail. De kosten van het […]

Non-concurrentiebeding in contract voor bepaalde tijd

Inleiding In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan sinds 1 januari 2015 geen geldig non-concurrentiebeding meer worden overeengekomen. Enige uitzondering hierop is, als de werkgever een groot belang heeft bij het opnemen van een non-concurrentiebeding. Er dient dan sprake te zijn van zogenaamde “zwaarwegende bedrijfsbelangen”, die de werkgever duidelijk en concreet moet beschrijven in de […]

De zieke werknemer. Wat moet u als werkgever doen?

De zieke werknemer Wat kunt of moet u als werkgever doen als uw werknemer ziek is? Als een werknemer zich ziek heeft gemeld rusten er op de werkgever (en uiteraard ook op de werknemer) een aantal verplichtingen. Eerst moet vastgesteld worden of de werknemer daadwerkelijk ziek is op medische gronden of dat er sprake is van […]

De scholingsplicht voor de werkgever

Door de invoering van de WWZ geldt per 1 juli 2015 dat de werkgever een werknemer in staat moet stellen om scholing te volgen. Het gaat om scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie en, voor zover dat redelijkerwijs van de werkgever kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien […]

Direct contact

Bel 0348-220310
voor een eerste GRATIS advies of ik bel u.

Check mijn overeenkomst

Vaststellingsovereenkomst Concurrentiebeding Arbeidsovereenkomst

Ontslagvergoeding

Vul uw gegevens in en bereken de hoogte van uw transitievergoeding.

Direct contact

Bel 0348-220310
voor een eerste GRATIS advies of ik bel u.

Check mijn overeenkomst

Vaststellingsovereenkomst Concurrentiebeding Arbeidsovereenkomst

Ontslagvergoeding

Vul uw gegevens in en bereken de hoogte van uw transitievergoeding.