Op staande voet ontslaan

7:678 BW Dringende reden

Ontslag van uw werknemer met onmiddellijke ingang (op staande voet)

 • Raadpleeg altijd eerst een ontslagadvocaat en denk goed na over een voorgenomen ontslag op staande voet.
 • Ontsla een werknemer nooit vanwege uw eigen emotie(s).
 • Als u overweegt om een werknemer te ontslaan op staande voet, schors hem dan eventueel eerst. Daarmee “koopt u tijd” om een goede beslissing te nemen of om bewijzen te zoeken.
 • Let op dat u aan alle formaliteiten voldoet.
 • Ontslag op staande voet is het zwaarste sanctiemiddel van een werkgever. Als een minder zware sanctie mogelijk is, kies dan daarvoor.
 • Bevestig een mondeling gegeven ontslag op staande voet direct schriftelijk en wees zeer nauwkeurig met de formulering daarvan. Schrijf bijvoorbeeld niet dat iemand heeft ‘gestolen’ als u dat niet keihard kunt bewijzen.
 • Vraag na het ontslag zo nodig voor de zekerheid aan de Kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Daarmee voorkomt u een mogelijk lange loondoorbetalingsverplichting.

Naar boven

Wanneer kan ik iemand ontslaan op staande voet?
Dat hangt van een aantal factoren af, zoals de duur van het dienstverband, de ernst van de misdraging, eventuele eerdere waarschuwingen en/of de inhoud van de arbeidsovereenkomst of reglementen/handboeken.

In veel gevallen is ontslag op staande voet een te zwaar middel (zeker als er niet eerst is gewaarschuwd) en loopt u als werkgever teveel risico’s als u dan toch de werknemer op staande voet ontslaat.

Ernstige misdragingen (mits bewijsbaar) kunnen zijn:

 • Fraude
 • Diefstal / verduistering van bedrijfsgoederen
 • Mishandeling of belediging van de werkgever
 • Opzettelijk valse inlichtingen geven over de wijze waarop vorige dienstverband is geëindigd
 • Opzettelijke beschadiging van eigendommen van de werkgever
 • Het hardnekkig weigeren om opdrachten uit te voeren
 • Regelmatig of veelvuldig te laat komen
 • Het ongeoorloofd gebruik van internet tijdens werktijd zoals het bezoeken van pornografische websites
 • Ongeoorloofd verzuim (meer dan eens)
 • Overtreding veiligheidsvoorschriften

Mijn dringend advies: raadpleeg altijd eerst een ontslagadvocaat!

Naar boven

Formaliteiten

 1. Het ontslag op staande voet moet ‘onverwijld’ worden gegeven.  Onverwijld (= zo snel mogelijk) nadat de misdraging bekend werd.
 2. De “dringende” redenen voor het ontslag moeten onverwijld (schriftelijk en liefst aangetekend) worden medegedeeld. Hierop loopt het ontslag vaak stuk: laat de formulering van een ontslag op staande voet altijd over aan de specialist.
 3. Het ontslag op staande voet moet als zwaarste middel in verhouding zijn met de ernst van de misdraging(en).

Naar boven