Transitievergoeding

Tip: bereken zelf met onze tools Transitievergoeding 2019 Excel en Transitievergoeding 2020 Excel.

Inhoud:

1. Wie heeft er wel en wie heeft er geen recht op?

2. Hoogte Transitievergoeding

3. Welke kosten komen in mindering?

4. Tips voor werkgever

5. Tips voor werknemer

6. Oude regeling (tot 31-12-2019) en Kleine werkgeversregeling

7. Voorbeelden

De Transitievergoeding is in 2015 in de meeste gevallen in de plaats gekomen van de kantonrechtersformule. De regeling is complex, zodat wij hieronder alleen de hoofdlijnen schetsen. Naast de Transitievergoeding bestaat in een aantal gevallen ook recht op een billijke vergoeding, waarover wij op een ander plaats informatie bieden.

Wie

Tot 1-1-2020: Iedere werknemer die tenminste 2 jaar in dienst is en wordt ontslagen of van wie een contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd heeft in beginsel recht op de Transitievergoeding.

Na 1-1-2020: Iedere werknemer die wordt ontslagen of van wie een contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd heeft in beginsel recht op de Transitievergoeding

Wie niet

 • (tot 1-1-2020) Werknemer met een dienstverband korter dan 2 jaar.
 • Werknemer die zelf opzegt.
 • Werknemer die op de einddatum recht heeft op AOW of pensioen.
 • Werknemer die dit niet in een vaststellingsovereenkomst heeft laten vastleggen.


Hoogte

Vanaf 1 januari 2020 wordt het simpel: voor ieder half jaar dienstverband heeft een werknemer recht op 1/6 maandsalaris (incl. vakantiegeld en 13e maand). Voor de ‘oude’ regeling: zie onderaan deze pagina.

Welke kosten komen in mindering op de Transitievergoeding?

Het zogenaamde Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op Transitievergoeding noemt twee soorten kosten:

 • Transitiekosten (zoals scholing, outplacement, langere opzegtermijn met vrijstelling van werk) mits gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode daarvan.
 • Inzetbaarheidskosten (kosten gemaakt ter versterking van een bredere inzetbaarheid van de werknemer buiten het bedrijf van de werkgever), zoals het volgen van een talencursus, managementopleiding, mits er geen directe relatie bestaat met de (toekomstige) functie bij de werkgever.

NB    Absolute voorwaarde voor de aftrek is dat er (vóóraf) schriftelijke overeenstemming tussen werkgever en werknemer is bereikt over het in mindering brengen van de te maken kosten op een Transitievergoeding (behalve in geval van een faciliteit die in een CAO of sociaal plan is overeengekomen).

Naar boven


Tips voor de werkgever

 • toon een bedrijfseconomische reden aan
 • breng zo mogelijk op de Transitievergoeding gemaakte kosten in mindering (zie hierboven)
 • kom met de werknemer overeen dat de kosten van bepaalde extra faciliteiten (cursus, langere zoek-/opzegperiode) in mindering komen op de Transitievergoeding?


Tips voor de werknemer

 • controleer de CAO
 • betwist de bedrijfseconomische reden en het verval van de functie
 • controleer de toepassing van het afspiegelingsbeginsel
 • onderhandel over een betere regeling als de werkgever daarvoor open staat
 • controleer of er eerder een Sociaal Plan met een betere regeling gold en of dat plan nog steeds geldig is
 • stem niet in met het in mindering brengen van kosten op de Transitievergoeding
 • vraag advies aan een ontslagadvocaat

Naar boven

OUD Vóór 1-1-2020 golden de volgende regels:

De hoogte van de Transitievergoeding wordt berekend aan de hand van een aantal gegevens:

 1. geboortedatum
 2. datum in dienst
 3. datum uit dienst
 4. maandloon + vakantiegeld + overige bruto beloningen
 5. heeft de werkgever meer dan 25 werknemers in dienst?
 6. vindt ontslag plaats wegens slechte financiële omstandigheden?

De Transitievergoeding wordt berekend op basis van perioden van 6 maanden dienstverband.

 • Voor de eerste 10 dienstjaren (20 halve dienstjaren) ontvangt de werknemer een vergoeding van 1/6 maandsalaris per half dienstjaar
 • Voor de dienstjaren 11 en hoger ontvangt de werknemer een vergoeding van ¼ maandsalaris per half dienstjaar
 • Voor de dienstjaren 11 en hoger ontvangt een werknemer van een grotere werkgever (>25 werknemers) een extra vergoeding van ¼ maandsalaris per half dienstjaar over de periode dat hij 50 jaar of ouder was. Dit betreft een tijdelijke overgangsregeling (tot 1-1-2020)

Naar boven

Kleine werkgeversregeling (tot 1-1-2020)

Is een werknemer in dienst van een kleine werkgever (< 25 werknemers) èn is er sprake van een ontslag wegens slechte financiële omstandigheden, dan wordt 1 mei 2013 als indiensttredingsdatum voor de berekening van de vergoeding gehanteerd en valt de vergoeding véél lager uit. Deze regeling geldt eveneens tot 1-1-2020. Meer over deze regeling vindt u hier. Let op: vanwege de zware eisen zullen slechts weinig werkgevers een beroep kunnen doen op deze regeling.

Enkele voorbeelden:

Geboortedatum 20-7-1995 20-7-1995 20-7-1955
In dienst 1-7-2002 1-7-2002 1-2-1995
Uit dienst 1-8-2015 1-8-2015 1-8-2015
Maandloon 3.500 3.500 3.500
> 25 werknemers? JA NEE NEE
Slechte financ. omst.? JA JA NEE
Transitievergoeding   € 16.916 € 2.333 € 30.042
Kantonrechtersformule €  22.750 € 22.750 € 105.000

Uit deze voorbeelden blijkt dat de Transitievergoeding fors lager is dan de huidige kantonrechtersformule. Oudere werknemers in een klein bedrijf (zeker die met een lang dienstverband) krijgen bij ontslag bij slechte financiële omstandigheden zelfs vrijwel helemaal niets ten opzichte van de huidige situatie.