Concurrentiebeding vervalt door wijziging arbeid (Hof Den Bosch 2017)

Hof Den Bosch 20 juli 2017

Werknemer is in september 2010 in dienst getreden van een groothandel in koffiemachines als servicetechnicus met een (non-) concurrentie- en relatiebeding. In 2013 is hij de functie van senior servicetechnicus gaan uitoefenen en werd zijn werkgebied uitgebreid tot meerdere rayons. Er is toen niet opnieuw een concurrentie- en relatiebeding overeengekomen. Het Hof moet de vraag beantwoorden of het concurrentie- (en relatie-) beding hun werking hebben verloren omdat het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken door een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding.

Het Hof stelt vast , dat:

  • de stap van servicetechnicus naar senior servicetechnicus geen automatisme was binnen de organisatie
  • de stap (wijziging functie) niet was te voorzien bij indiensttreding
  • werknemer na de wijziging in veel meer rayons werkzaamheden ging uitvoeren
  • het concurrentiebeding een veel ruimer bereik heeft gekregen door de wijziging.

Het Hof oordeelde vervolgens:

De slotsom is dat de wijziging van de functie van servicetechnicus in senior servicetechnicus aldus voor [appellant] , bij handhaving van het concurrentie- en relatiebeding, een aanzienlijk grotere belemmering vormt om een nieuwe, gelijkwaardige werkkring als werknemer of anderszins op het gebied van onderhoud van (volautomatische) koffiemachines te vinden. Gelet op het voorgaande hebben het concurrentie- en het relatiebeding hun gelding verloren (art. 7:653 lid 1 (oud) BW).

Ter info nog de tekst van het betreffende beding:

12. Non concurrentiebeding

  1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de werknemer niet toegestaan gedurende een jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst in Nederland op enigerlei wijze, direct of indirect, zelfstandig of in dienstverband, al dan niet tegen beloning, activiteiten en/of werkzaamheden te ontplooien dan wel te verrichten die gelijk, gelijksoortig, of aanverwant zijn aan de activiteiten en/of werkzaamheden van de werkgever.
  2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever is het de werknemer niet toegestaan in Nederland gedurende een jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst ten behoeve van relaties van de werkgever en/of van de aan haar gelieerde ondernemingen, op welke wijze dan ook, direct of indirect, zelfstandig of krachtens een arbeidsovereenkomst, werkzaamheden te verrichten die behoren tot het dienstenpakket van de werkgever. (…)”.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:3420