Kleine werkgever betaalt toch “volle” Transitievergoeding.

Kleine werkgevers (< 25 werknemers) zijn ten onrechte blij gemaakt met een dode mus: dienstjaren vóór 1 mei 2013 tellen (in de meeste gevallen) wel degelijk mee voor de berekening van de nieuwe Transitievergoeding die op 1 juli 2015 in werking is getreden.

In de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is bepaald dat kleine werkgevers bij slechte financiële omstandigheden wel een Transitievergoeding moeten betalen, maar alleen berekend over de dienstjaren vanaf 1 mei 2013. Dat begrip bij slechte financiële omstandigheden is uitgewerkt in de nieuwe Ontslagregeling, die op 11 mei 2015 openbaar is gemaakt.

Om in aanmerking te komen voor de uitzonderingsbepaling voor kleine werkgevers gelden de volgende eisen:

  1. het netto resultaat van de onderneming van de werkgever is over de drie boekjaren voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet kleiner geweest dan nul;
  2. de waarde van het eigen vermogen van de onderneming van de werkgever, als bedoeld in het Besluit modellen jaarrekening, was negatief aan het einde van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet; en
  3. binnen de onderneming van de werkgever is aan het einde van het boekjaar dat eindigt voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet, de waarde van de vlottende activa kleiner  dan de schulden met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar.

In de praktijk zal slechts in weinig gevallen aan alle drie de voorwaarden tegelijk kunnen worden voldaan.

Voor de tekst van de regeling met toelichting, klik hieronder (PDF).

Kleine werkgever Ontslagregeling met toelichting

.