Reparatie Wwz op komst

In overleg met sociale partners en de Stichting van de Arbeid is het kabinet van plan enkele wijzigingen aan te brengen in de Wet werk en zekerheid (Wwz). Dat heeft minister Asscher op 21 april 2016 aan de Tweede Kamer geschreven.

De wijzigingen hebben betrekking op:

  1. de ketenbepaling voor seizoenarbeiders;
  2. de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
  3. de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

1. De ketenbepaling voor seizoenarbeiders

Op dit moment mag een werkgever een ‘keten’ van maximaal drie tijdelijke contracten binnen 2 jaar sluiten zonder dat er een vast dienstverband ontstaat. Die keten wordt ‘doorbroken’ als er tussen twee contracten een periode van tenminste zes maanden is.

Vanwege (klimatologische of natuurlijke) omstandigheden zijn bepaalde functies seizoensgebonden (zoals in de toeristenbranche). Het kabinet vindt dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet in de rede ligt bij functies die slechts een gedeelte van het jaar kunnen worden uitgeoefend.

Daarom wordt het mogelijk om bij cao af te spreken dat de tussenperiode kan worden teruggebracht naar drie maanden voor functies waarvan de werkzaamheden seizoensgebonden zijn en welke gedurende ten hoogste 9 maanden per jaar worden verricht.

Cao-partijen moeten zelf kunnen besluiten of zij overgaan tot het verkorten van de tussenpoos naar 3 maanden. De gedachte hierachter is dat zij het beste weten welke functies hiervoor in aanmerking komen.

De tekst van de voorgestelde wetsaanpassing is nog niet beschikbaar. Verwachte inwerkingtreding: 1 juli 2016.

2. Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Als gevolg van de invoering van de Wwz heeft een langdurig (>2 jaar) zieke werknemer recht op een transitievergoeding bij ontslag. Sommige werkgevers gaan daarom niet over tot ontslag en houden de zieke werknemer in dienst. Dan hoeven zij de transitievergoeding niet te betalen. Deze situatie acht het kabinet ongewenst en daarom komt er een regeling tot compensatie van werkgevers voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Deze compensatie zal plaatsvinden vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), waar dan een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan.

Verwachte inwerkingtreding: 1 januari 2018 (mogelijk wel met terugwerkende kracht).

3. Transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Het wordt mogelijk om bij cao een regeling (voorziening) te treffen, die niet per sé meer gelijkwaardig hoeft te zijn aan de transitievergoeding. Cao-partijen zullen dan wel samen overeen moeten komen wat de inhoud en omvang van de betreffende regeling zal zijn en wie deze verschuldigd is.

Het is aan cao-partijen om van deze regeling gebruik te maken en zo de kosten voor de werkgever te verlagen.

Omdat deze regeling kan leiden tot lagere vergoedingen of een lagere waarde van de voorzieningen kunnen dergelijke afspraken alleen worden gemaakt met een of meer vakbonden die onder hun leden in de onderneming of bedrijfstak werkzame personen tellen en volgens hun statuten het doel hebben de belangen van hun leden als werknemers te behartigen, die als zodanig in de betrokken onderneming of bedrijfstak werkzaam zijn en ten minste twee jaar in het bezit zijn van volledige rechtsbevoegdheid.

Verwachte inwerkingtreding: 1 januari 2018

.